Інтелектуальні змагання >> конкурс ім. Петра Яцика

Петро Яцик
Петро Яцик

Міжнаро́дний ко́нкурс знавці́в украї́нської мо́ви і́мені Петра́ Я́цика — конкурс, який має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу.

За ухвалою Ліги українських меценатів, конкурсу надано ім'я Петра Яцика, а його дочка Надія стала почесним головою конкурсу.

За останні роки кількість учасників конкурсу сягала 5 млн людей з-понад 20 країн світу.


Завдання для проведення другого етапу XIX Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика 

2018-2019 н.р.

Download
Завдання ЯЦИК 2018 .pdf
Adobe Acrobat Document 743.0 KB

Завдання для проведення другого етапу

XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

3 – 4, 5 – 11 класи

2016 - 2017 навчальний рік

Завдання другого етапу Конкурсу з української мови для учнів 3 – 4 класів укладені навчально-методичним відділом початкової освіти КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

 

Завдання другого етапу Конкурсу з української мови для учнів 5 – 11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів укладені кафедрою гуманітарної освіти КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».        

 Завдання відповідають чинним  програмам з української мови. 

Завдання другого етапу виконують лише переможці шкільного етапу Конкурсу.

 

Оцінювання робіт учнів 3-4 класів вказано після кожного завдання. 

За безпомилкове виконання завдання учнів 5 – 11 класів виставляється найбільша сума: 12 балів. 

За незначну кількість помилок, допущену у завданні (1-2 помилки),  виставляється 10 балів. 

За 3-5 помилок у кожному завданні виставляється 8 балів. 

 

3 клас

1.Запишіть речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Доберіть заголовок і запишіть перед текстом. Допишіть ще 2-3 речення.

        Дзвінко співають птахи, дзюркочуть попід деревами струмочки. Радісна, гомінка і пахуча весна. Теплий вітер пробігає у верховітті. …

                                                                                                  

                                                                                               (10 балів)

2.Запишіть слова за алфавітом, поставте наголос.

 Зошит, ознака, виразно, запитання, новий, високо, одинадцять.                                                                                    

                                                                                                (5 балів )

 

3.Поділіть слова для переносу.

   Підйом, ходжу, олівець, близький, кільце.

 

                                                                                                (5 балів )

4.З поданих слів складіть речення, підкресліть головні члени.

    Пташки, наповнить, гаї, незабаром, і, спів, сади.

 

                                                                                                (5 балів )

5.До поданих слів доберіть слова, близькі за значенням.

 

      Лагідний –

      Говорити –

      Шлях –

      Хата –

                                                                                                 (5 б.)   Максимальна кількість балів  30

4 клас

1.Перепишіть, вставляючи пропущені літери, Допишіть 3-4 речення, щоб утворився текст. Доберіть заголовок і запишіть його перед текстом.

              Одного погожого зимового ранку Оленка з Катрусею вируш…ли на прогулянку до лісу. Дівчатка вирішили  пер..вірити,  чи вистачає корму в годівничках, які вони разом з однокласниками  ро…вісили м…нулого тижня. …

                                                                                                     ( 10 балів)

 

 2.Запишіть слова в алфавітному порядку, поставте наголос.

             Документ, колесо, чарівний, шофер, випадок, кропива, фартух, чотирнадцять, черговий.

                                                                                                       ( 5 балів)

3.Розберіть слова за будовою, запишіть до них споріднені.

             Річечка -         , батьки -      .  (5 балів )                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.За допомогою префіксів і суфіксів утворіть нові слова від поданих.         Берег, колосся, віра, рік, ліс. 

                                                                                                       (5 балів)

5.До кожного з поданих слів доберіть спільнокореневий іменник, прикметник, і дієслово. Запиши їх.

        Зима -            . Дружба -          . Мороз -                  .

                                                                                                          ( 5 балів )                                       Максимальна кількість балів-30                                          

5 клас

1. Згрупуйте й запишіть слова за спільними коренями. У спільнокореневих словах виділіть префікси й суфікси. У яких коренях відбувається чергування звуків?

Зберігання, берег, рука, ручка, прибережний, віз, берегти, безрукий, береговий, обережний, везти, приручений, підвозити, вода, везіння, підводити, водяний, збереження, водити.

6 клас

1. Чому у слові п’ятьма є м’який знак, а в слові чотирма його немає, хоч у формі п’ятьох і чотирьох він пишеться?

Запишіть правило вживання м’якого знака.

7 клас

1. Спишіть і розставте розділові знаки. Підкресліть дієприкметникові звороти. Обгрунтуйте  написання орфограм. У яких реченнях і чому дієприкметниковий зворот не виділяється?

Про одну книгу написану пізнім уставом хочеться розповісти трохи докладніше. Це – Пересопницьке Євангеліє. Виблискують старанно виведені на пергаменті рядки пізнього уставного письма. Книгу прикрашають художні орнаменти, її оздоблено стилізованими під рослинні мотиви заставками та ініціалами. Особливо цікаві примітки перекладачів узяті у дужки (Паола  Утевська).

8 клас

1. Складіть за наведеним уривком прозовий текст. Доберіть до нього заголовок.

Я спитав колись у батька:

- Ви скажіть мені, на щирість, 

Що найдужче ранить серце? … 

І почув:

- Несправедливість.

М. Нагнибіда

9 клас

1. «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури …» (Іван Франко).

Про кого ці слова І. Франка? Запишіть власний роздум щодо висловленої думки.

10 клас

1. Виконайте письмово гештальт-завдання, наповніть його власною енергією розуму й почуттів: Образ героя в моїй уяві.  

11 клас

1. Виконайте гештальт-завдання, присвячене 25-річчю Незалежності України: Герб, Прапор, Гімн України для мене. Письмову відповідь наповніть власним самовідкриттям і любов’ю.

 

Завдання  для проведення другого етапу XV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 3 – 4 кл. 2014 - 2015 навчальний рік


2014-2015 н.р.

3 клас


1. Намалювати словесний портрет своєї улюбленої квітки.

                                                                                ( 10 балів)

2.Списати, вставити пропущені букви, поставити наголос.


       В…дмідь, чита…ня, ч…рговий, ознака, ч…рвоний, д…ректор, гр…міти, в…селка, подруга, к…рувати, ч…ремха, р…спубліка. 

                                                                                (8 балів)

3.Дібрати якнайбільше спільнокореневих слів до слів творити, сніг. Виділити у них префікси та суфікси (за наявності).

                                                                                (6 балів)

4.Розібрати слова за будовою.


     Дівчинка, вишиванка, читанка, вчителька.

                                                                               (6 балів)

      Максимальна кількість – 30 балів

                                                   

                                                           4 клас


1. Описати свою улюблену пору року.

                                                           (10 балів)


2. Підібрати дієслова з переносним значенням до слів:


зима, струмок, сонце, небо.

                                                           ( 6 балів )


3. Поставити іменники в орудному відмінку однини.


  Стіна, земля, груша, межа, лілія, троянда, любов, доля, господиня, радість.

                                                           ( 6 балів )


4. Вставити пропущені букви, поставити наголос.


    Пр…зидент , ол…нь, буз…на, ц…глина, кр…сляр, л…дачий, мізин…ць, гр….бок, д…сятий, в…падковий, д…ревце, гард…роб, с…лянин, гв…нтівка, ап…тит, б…тон, в…лос…пед, гор…зонт, д…ректор, кор…дор.

                                                           ( 8 балів )            Максимальна кількість  -   30 балівЗавдання для  ІІ  етапу  ХІV Міжнародного  конкурсу української мови ім. Петра Яцика

 

3 клас

1.Запишіть речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Доберіть заголовок і запишіть перед текстом. Допишіть ще 2-3 речення.

Дзвінко співають птахи, дзюркочуть попід деревами струмочки. Радісна, гомінка і пахуча весна. Теплий вітер пробігає у верховітті. …(10 балів)

2.Запишіть слова за алфавітом, поставте наголос.

Зошит, ознака, виразно, запитання, новий, високо, одинадцять.(5 балів )

3.Поділіть слова для переносу.

Підйом, ходжу, олівець, близький, кільце.(5 балів )

4.З поданих слів складіть речення, підкресліть головні члени.

 Пташки, наповнить, гаї, незабаром, і, спів, сади.(5 балів )

5.До поданих слів доберіть слова, близькі за значенням.

Лагідний –

Говорити –

Шлях –

Хата –

(5 балів )

Максимальна кількість балів 30

 

4 клас

1.Написати твір-міркування на тему : «Для чого я ходжу до школи.».(10 балів)

2.Запишіть слова в алфавітному порядку, поставте наголос.

Документ, колесо, чарівний, шофер, випадок, кропива, фартух, чотирнадцять, черговий.

( 5 балів)

3.Розберіть слова за будовою, запишіть до них споріднені.

Річечка - , батьки - .

(5 балів )

4.За допомогою префіксів і суфіксів утворіть нові слова від поданих. Берег, колосся, віра, рік, ліс.

(5 балів)

5.До кожного з поданих слів доберіть спільнокореневий іменник, прикметник, і дієслово. Запиши їх.

Зима - . Дружба - . Мороз - .( 5 балів )

 

Максимальна кількість балів 30